Privacy

Zomer

Over het CJG Zwijndrecht

Centrum voor Jeugd en Gezin Zwijndrecht (hierna: ‘’het CJG’’) is een samenwerkingsverband van organisatie die preventieve jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en toe specialistische jeugdzorg aanbiedt. De organisaties zijn;

    Consortium Rivas – Careijn

    Vivenz

    Enver

    Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid

    MEE Drechtsteden

    Humanitas Drechtsteden   

    Diverz

    Gemeente Zwijndrecht

Wat is dit?

Dit is een document waarin wij uitleggen hoe het CJG met jouw privacy en/of de privacy van jouw kind(eren) omgaat (hierna: ‘’Privacy Beleid’’). Dit Privacy Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, zoals de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In dit Privacy Beleid wordt uitgelegd hoe we met jouw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van jouw kind(eren) omgaan. Lees dit Privacy Beleid aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

Naast dit Privacy Beleid heeft Het CJG ook een Privacy Reglement. Je kunt het Privacy Reglement raadplegen op onze Website. Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je akkoord met het onderstaande Privacy Beleid. Dit Privacy Beleid is te raadplegen, downloaden en printen via onze Website.

Al onze medewerkers zijn verplicht dit Privacy Beleid na te leven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: Persoonsgegevens). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: Betrokkene). Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt verwerken genoemd.

Van wie kan Het CJG Persoonsgegevens krijgen?

Het CJG zal in de meeste gevallen rechtstreeks van jou of jouw kind(eren) Persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld tijdens een contactmoment. In sommige gevallen ontvangen wij Persoonsgegevens die op jou of jouw kind(eren) betrekking hebben van derden. Bijvoorbeeld van de gemeente, een ander CJG, de huisarts, een basis school of school voor voorgezet onderwijs of van familieleden. Wanneer Het CJG Persoonsgegevens van derden ontvangt wordt er vanuit gegaan dat de derde bij het verstrekken van Persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft. Het CJG zal wanneer er aan wordt getwijfeld of de derde de Persoonsgegevens mag verstrekken, contact opnemen met de derde en/of jou.

 

Welke (categorieën van) Persoonsgegevens krijgt het CJG en wat doet het CJG met die Persoonsgegevens?

Om je een indruk te geven van de Persoonsgegevens die het CJG van jou of jouw kind(eren) verwerkt, vind je hieronder een schema wat laat zien welke persoonsgegevens wij waarom vastleggen;

Categorie persoonsgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens

Waar gebruiken we de persoonsgegevens voor

Contact gegevens

Voornaam

Achternaam

E mailadres

Telefoonnummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

 

Het opnemen of onderhouden van contacten

Identificeren van cliënten

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Gezondheidsgegevens

Medische gegevens nodig voor de behandeling, zoals bv diagnostische verslagen, IQ testen, verslagen van school

Gespreksverslagen

Het aanbieden van diensten op het gebied van jeugdhulp.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Overige persoonsgegevens

BSN

Identificeren van cliënt

 

Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

Het CJG verwerkt alleen Persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Het CJG is wettelijk verplicht om het BSN en contactgegevens te verwerken om de persoon aan wie wij jeugdhulpverlening (onze Dienstverlening) aanbieden te identificeren. Ook is het CJG wettelijk verplicht om een digitaal dossier van jou of jouw kind(eren) bij te houden.

Schakelt het CJG derden in?

Het CJG schakelt soms derden in bij de uitvoering van de dienstverlening of de verbetering daarvan. Bijvoorbeeld voor het afnemen van vragenlijsten op de middelbare school of bij het doen van onderzoek naar klanttevredenheid. Voor zover deze derden daarbij Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) verwerken, doen zij dit in opdracht van het CJG. Deze derden mogen nooit de Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) gebruiken voor eigen doeleinden. Verder maakt het CJG altijd vooraf afspraken met deze derden om te zorgen dat zij zich houden aan dit Privacy Beleid.

Verstrekt Het CJG Persoonsgegevens aan derden?

Het CJG is soms wettelijk verplicht om de Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wanneer het CJG zich ernstige zorgen maakt over jou of jouw kind(eren), kunnen wij Persoonsgegevens delen met Veilig Thuis. Wij proberen vooraf altijd met jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) in gesprek te gaan en gezamenlijk een oplossing te vinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen doen wij een melding bij Veilig Thuis. In zo een geval informeren wij jou of jouw wettelijk vertegenwoordigers(s) alsnog zo spoedig mogelijk na het doen van de melding. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en/of een gecertificeerde instelling het CJG verzoekt informatie te verstrekken, doen wij dat in principe alleen als jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) daar toestemming voor heeft gegeven. Het uitgangspunt is dat wij in dergelijke gevallen voorafgaand aan het verstrekken van informatie jou en/of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) hiervan op de hoogte brengen. Alleen in uitzonderlijke gevallen verstrekken wij informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en/of de gecertificeerde instelling zonder jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) daar vooraf over te informeren. In dat geval informeren wij jou of jouw wettelijk vertegenwoordigers(s) alsnog zo spoedig mogelijk na het verstrekken van de informatie. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hebben wettelijk vertegenwoordiger(s) bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Soms is het niet duidelijk of een wettelijk vertegenwoordiger belast is met het gezag, of zijn er gegronde redenen om te twijfelen of aan het CJG verstrekte informatie juist is. Omdat het CJG alleen informatie mag verstrekken over een kind aan de persoon die met het gezag over het kind belast is, is het soms noodzakelijk het gezagsregister te raadplegen. Het gezagsregister is openbaar en wordt bijgehouden door de rechtbanken in Nederland. Het CJG kan in het kader van zorgvuldig handelen, wanneer niet duidelijk is of een persoon met het gezag belast is, informatie verstrekken aan de rechtbank in het kader van het raadplegen van het gezagsregister. Wanneer medewerkers van het CJG deelnemen aan een overleg waar jij of jouw kind(eren) besproken wordt / worden, deelt de medewerker van het CJG in principe zonder jouw voorafgaande toestemming of de voorafgaande toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) geen (medische) informatie. Voorbeelden van zo een overleg zijn een overleg van het CJG team of van een onderwijsteam (OT). De Persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan derde partijen.

 

Hoe worden de Persoonsgegevens beveiligd?

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of die van jouw kind(eren) zolang dat noodzakelijk is voor de doelen die wij hierboven onder 6 hebben vermeld. Wanneer er een wettelijke bewaartermijn geldt of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens richtlijnen heeft gegeven met betrekking tot de bewaartermijn van bepaalde categorieën van persoonsgegevens, houden wij ons daar uiteraard aan. Het dossier bewaren wij in principe vijftien jaar vanaf het moment dat jij of jouw kind(eren) de leeftijd van achttien jaar hebt/hebben bereikt.

Links naar websites van anderen

Onze website kan links naar websites van derden en naar social media platformen bevatten. Zodra je een link hebt gebruikt om onze website te verlaten, moet je er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die je bezoekt omgaat met jouw Persoonsgegevens en jouw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met jouw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden je aan vooraf het privacy beleid van de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform te raadplegen.

Welke rechten heb ik als Betrokkene?

Het CJG vindt het belangrijk dat jouw Persoonsgegevens en/of de Persoonsgegevens van jouw kind(eren) juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heb je als (wettelijk vertegenwoordiger van een) Betrokkene het: - recht op inzage; - recht op rectificatie; - recht op verwijdering / op vergetelheid; - recht op beperking van de verwerking; - recht op gegevensoverdraagbaarheid; - recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt als klant recht op: - inzage in je eigen medisch dossier of dat van jouw kind(eren); - het laten toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier van jou of jouw kind(eren); - het laten overdragen van jouw dossier of dat van jouw kind(eren); - het laten verwijderen van (onderdelen van) jouw dossier of dat van jouw kind(eren). Voorwaarden is dat je als ouder belast bent met het gezag over jouw kind(eren) of wettelijk vertegenwoordiger zijn. Wanneer het CJG bij het in behandeling nemen van een verzoek gegronde redenen heeft om te twijfelen aan jouw identiteit, mag het CJG jou om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te bevestigen. Wanneer jij één of meerdere van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je daarvoor contact opnemen met het CJG door het sturen van een e-mail naar: CJG@zwijndrecht.nl Je kunt jouw verzoek ook per brief sturen naar:  CJG Zwijndrecht, Raadhuisplein 3, 3331 BT, Zwijndrecht. Geef in je e-mail of brief duidelijk aan welke recht(en) je wilt uitoefenen. Wij streven er naar om jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Aan het behandelen van jouw verzoek zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens of de Persoonsgegevens van jouw kind(eren) verwerken, neem dan contact met ons op.

Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen?

Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt over dit Privacy Beleid of de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens of die van jouw kind(eren) verwerken, neem dan contact op met. Wij zullen ons best doen om je vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan door ons worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. Dit Privacy Beleid is het laatst gewijzigd op 14 mei 2019.

 

Hulp nodig of vragen?